Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Starosti starosty


Co nového v přípravě rekonstrukce centra města?
V návaznosti na usnesení ZM ze dne 3.11.2004 jmenovala rada města odbornou pracovní skupinu (ve složení: ing. arch. Hánl, ing. arch. Skalička, ing. arch.Vondra, ing. Czechmann, ing. Lipovský, ing. Bartoš, ing. Kaňka, ing. Listík, ing. Materna, Mgr. Fűrstová, Mgr. Rynt, předseda p. Točík, org. zajištění p. Hainc), která prostřednictvím ZM dostala dva hlavní úkoly:

a) spolupracovat se zhotovitelem architektonické studie na využití bývalého hotelu Praha pro umístění MěÚ.
Při zpracování studie budou zvažovány vazby na další možnou přestavbu centra Kralup n.Vlt.
b) připravit pro ZM způsob, jakým bude zadáno architektonicko - urbanistické řešení centra města Kralup n.Vlt. (vymezeného ulicemi Mostní, Jungmannova, Husova, Žižkova, Jodlova) v návaznosti na nové umístění MěÚ i s ohledem na současné i budoucí možné vlastnictví nemovitostí v centru města i možností legislativních - územní plán, stavební zákon apod.
Ke dni 18.1.2005 mohu konstatovat, že se skupina doposud sešla na třech jednáních:
- 6.12. 2004:
Pracovní skupina si na svém prvním jednání v úvodu připomněla platné usnesení ZM (výše uvedené úkoly) a diskutovala o problematice zadání architektonické studie na využití bývalého hotelu Praha pro umístění MěÚ. Hlavním cílem jednání byla příprava podkladů pro zadání této studie, včetně jejího rozsahu a vhodného počtu zhotovitelů. Souběžně s tímto byl diskutován a následně akceptován návrh vedoucí odboru SLaŠK Mgr. Fűrstové na vypracování posudku, týkajícího se historické a architektonicko - urbanistické kvality objektů centra města.
Zároveň byl diskutován a všemi přítomnými akceptován způsob zpracování studií v širších souvislostech a návaznostech (podle připomínek prakticky všech členů ZM - tzn. včetně plochy areálu pivovaru a mlýnů) i současných a budoucích ekonomických možností města.
Bylo dohodnuto, že zadání této studie bude obsahovat tyto hlavní regulativy:
1. Vymezení území centra města (včetně komunikačních přesahů)
2. Umístění MěÚ v plné kapacitě v budově bývalého hotelu Praha formou rekonstrukce a přístavby tak, aby bylo možné realizaci stavby řešit ve dvou etapách. Své výhody bude mít případná realizace stavby v jedné etapě.
3. Umístění MěÚ řešit v širších dopravních souvislostech, vazbách na současné i budoucí možné přístupové komunikace a parkovací plochy.
4. Studie bude obsahovat zpracování vnitřního členění MěÚ v podlažích (půdorysech) a řezech.
Studie by měla být předložena i s propočtem odhadovaných reálných celkových investičních nákladů.
Termín předložení studie bude do cca 30. dubna 2005.
Dále bylo dohodnuto, že:
a) Podkladové materiály o potřebné kapacitě MěÚ 3. stupně (včetně nutné rezervy) budou pracovní skupinou projednány do konce roku 2004.
b) Vhodný počet zpracovaných studií by mohl být cca 5.
c) MěÚ Kralupy n.Vlt. zajistí geologické a statické posouzení staveb.
d) MěÚ připraví pro další práci skupiny stavební dokumentaci objektu pivovaru, mlýnů a obchodního domu Máj.
e) Jedním z podkladů pro zpracování studie bude územní plán centra s vyznačením majetkoprávních vztahů.
- 5.1. 2005:
V úvodu jednání předseda skupiny V. Točík požádal Ing. Peštu (z Národního památkového ústavu) - zpracovatele posudku historické a architektonicko - urbanistické kvality objektů ve vymezeném území o informaci o průběhu zpracovávání posudku. Ing. Pešta informoval, že po prvním fyzickém posouzení části staveb lze konstatovat, že nejzajímavějším objektem je budova sladovny v areálu pivovaru, v areálu mlýnů jsou zajímavé spíše interiéry - dřevěná konstrukce.
Hlavním bodem jednání skupiny byla příprava zadávacích podmínek pro tvorbu studie. Dále bylo personálně dohodnuto další členství ve skupině tak, aby nedošlo k možnému střetu zájmů (týká se ing. architektů Hánla, Skaličky a Vondry).
- 10.1. 2005:
Byl podrobně diskutován upřesněný návrh zadávacích podmínek pro tvorbu architektonicko-urbanistické studie „Centrum města Kralup n.Vlt“.
Následně byl opět diskutován vhodný počet zpracovaných studií, finanční odměna za jednu studii a způsob výběru zhotovitelů.
Poté jednotliví členové skupiny předložili návrhy jmen architektů - potencionálních zhotovitelů studie. Bylo dohodnuto, že navržení architekti budou informováni o možnosti stát se zhotoviteli předmětné studie a bude zjištěn jejich zájem.
Příští jednání skupiny bylo ve středu 19.1. Hlavním bodem jednání bylo konečné znění zadávacích podmínek, které skupina předloží radě města ke schválení. Tyto zadávací podmínky budou po jejich schválení zveřejněny v březnovém čísle Zpravodaje
Mgr. Pavel Rynt
starosta města

P.S.: Zadávací podmínky pro tvorbu studie budou mít tyto přílohy:
č.1. - územní vymezení studie se zákresem 3 stanovišť povinných perspektivních zobrazení
č.2. - přehled majetkoprávních vztahů
č.3. - snímek územního plánu s předmětným územím a okolí
č.4. - posouzení historické a architektonicko-urbanistické kvality objektů
č.5. - projektová dokumentace budovy bývalého hotelu Praha
Rozsáhlá projektová dokumentace všech budov v areálu pivovaru, mlýnů, bývalého MěNV a OD Máj bude k dispozici k nahlédnutí na stavebním úřadě.