Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Úterý 25. června 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

O čem se radí radníZ jednání rady města dne 20.12.2004:
RM vzala na vědomí:
- informaci o kontrole plateb nájemného v OD Máj
- studii „Rekonstrukce koupaliště v Kralupech nad Vltavou“ a vyžádala si vyjádření komise výstavby.
- zprávy místostarosty Ing. Materny o zkušebním provozu Spolchemie, a.s. (v areálu BALAK) a o kolaudaci vozovek, chodníků a veřejného osvětlení v Přemyslově ulici.
RM schválila:
- dodavatele, kteří budou v r. 2005 zajišťovat údržbu městské zeleně:
Údržba travnatých ploch, plochy A (Lobeček) - firma Jaroslav Vondráček - VONS, cena 1.611.650,- Kč vč. DPH
Údržba travnatých ploch, plochy B (levobřežní část města) - firma Pavel Hanuš, cena 1.668.863,- Kč vč. DPH
Údržba záhonů a květinových mís - firma Libor Lesák, cena 1.006.471,- Kč vč. DPH
Údržba stromů, keřů, živých plotů a péče o lesní porosty - firma Vít Humpl, cena 1.039.584,- Kč vč. DPH
- poskytnutí příspěvku ve výši 11.300,- Kč na konání benefičního hudebního festivalu „Lednový underground“ Společ-nosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia (úhrada za pronájem sálu v KaSS).
- oplocení hřišť Duhové energie na sídl. Cukrovar a v Lobečku v nejbližším možném termínu.
- výběr dodavatele na provozování MHD v Kralupech nad Vltavou od 1.1.2005 - firmu ČSAD Střední Čechy, s.r.o.
RM odvolala:
- některé stávající členy a jmenovala některé nové členy komisí RM: sportovní, bytové, výstavby, majetkoprávní, požární a komise pro výchovu a vzdělání
Z jednání rady města dne 12.1.2004:
RM schválila:
- pronájem plaveckého bazénu za účelem pořádání kursů plavání kojenců a batolat, a kursů aquaaerobicu.
- účast města Kralup nad Vltavou v programu Partnerství (prevence kriminality) a předložení tří projektů o celkové výši 117.600,- Kč v rámci tohoto programu s tím, že finanční podíl města ve výši 37.600,- Kč bude zařazen do rozpočtu města na r. 2005.
- rekonstrukci lávky přes Zákolanský potok v ul. V Olších a zařazení finančních nákladů na tuto akci do návrhu rozpočtu města na r. 2005.
- partnerství města Kralup nad Vlt. s obcí Chvatěruby při realizaci a využívání turistického centra při cyklostezce Praha - Drážďany, situovaného u hřiště ve Chvatěrubech. Výhradním investorem bude obec Chvatěruby, město Kralupy nad Vlt. se partnerstvím nezavazuje k finanční účasti na projektu.
- záměr města na přenechání objektu „Dřevák“ v Lobečku do výpůjčky ZO Českého svazu chovatelů Kralupy nad Vltavou pro využití na klubovnu a výstavní sál.
- zrušení rubriky „Zeptejte se úřadu“ na městských webových stránkách (www.mestokralupy.cz), která bude nahrazena e-mailovou adresou a dotazy budou zodpovídány přímo žadatelům na jejich e-mail.
RM jmenovala:
- novou redakční radu Kralupského zpravodaje.
RM vzala na vědomí:
- předběžný harmonogram zpracování a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí silničního obchvatu Kralup nad Vlt.
- zprávu odboru životního prostředí o nutnosti sanace skalních objektů v Kralupech - Lobči, Dobrovského ul. a uložila tento materiál dopracovat (upřesnění ceny, možnost dotace).
- znění Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci s Českou rafinérskou, a.s. a doporučila zastupitelstvu schválit přijetí finančního daru na základě tohoto dodatku.

Ing.František Bartoš,
tajemník MěÚ Kralupy nad Vltavou